Współpraca

Współpracujemy z:

lekkism_logo fitdiet_logoactivlab_logo

fabsil_logo FitProfit
Benefit Systems FitProfit

dąbrowska rodzinka1

Dla naszych klubowiczów 20 % rabat na usługi związane z cateringiem dietetycznym prowadzonym przez firmę Lekki Smak w Dąbrowie Górniczej.

Klienci Benefit Systems oraz FitProfit mogą wejść na  jedne zajęcia grupowe (fitness) lub siłownię tylko raz dziennie.

Dziś zarzą­dza­nie zdro­wiem i samo­po­czu­ciem pra­cow­ni­ków jest waż­nym ele­men­tem zarzą­dza­nia per­so­ne­lem,któ­rego celem jest moty­wo­wa­nie i utrzy­ma­nie naj­lep­szych pra­cow­ni­ków oraz stałe zwięk­sza­nie ich efek­tyw­no­ści. Zapraszamy Firmy do korzystania z naszych usług w ramach Zakładowego Funduszu Świad­czeń Socjalnych lub wła­snych środ­ków.

Wszelkie usta­le­nia czy­nimy indy­wi­du­al­nie, po zapo­zna­niu się z potrze­bami firmy, ofe­ru­jemy korzystne ceny i rabaty. Mamy nadzieję, że pomo­żemy Państwu zna­leźć atrak­cyjne alter­na­tywy w zakre­sie przed­się wzięć socjal­nych i pro­mo­cyjnych. Prosimy o zapo­zna­nie się z naszą ofertą. Na Państwa potrzeby możemy usta­lić różne moż­li­wo­ści korzy­sta­nia z naszych usług.