Regulamin

 1. Z usług Olimpus Fitness Club mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może korzystać z usług klubu za pisemną zgodą opiekunów prawnych
 2. Osoby, chcące korzystać z usług Klubu oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W innym przypadku powinny skonsultować się z lekarzem i dostarczyć odpowiednie zaświadczenie.
 3. Olimpus Fitness Club zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.
 4. Osoby, które chcą korzystać z usług Klubu zobowiązane są do wypisania formularza osobowego – Karty Uczestnika oraz wykupienia w recepcji wejścia jednorazowego lub karnetu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Klient klubu wykupując karnet otrzymuje od Klubu plastikową kartę. Kartę należy oddać pracownikowi Klubu każdorazowo przy wejściu do klubu i odebrać przy wyjściu. Klient poinformuje Klub o fakcie utraty przez niego karty. Za wydanie duplikatu karty dla klienta klub pobierze opłatę w wysokości 20 zł.
 6. Karta wystawiana jest indywidualnie dla każdego klienta, posługiwanie się nią przez osoby trzecie jest zabronione. Pracownik recepcji ma prawo do zweryfikowania tożsamości osoby posługującej się kartą.
 7. Karnet miesięczny jest ważny na zajęcia na które został wykupiony przez miesiąc od daty jego zakupu. Za niewykorzystane wejścia z karnetu nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 8. Wykupienie jednorazowego wejścia upoważnia do korzystania z jednych zajęć grupowych lub siłowni, chyba że jest to wejście open.
 9. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności zapisanej na karnecie. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karnetu wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie regulaminu i skutkuje wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy.
 10. W przypadku posiadania karnetu „ważnego do godziny 16.00” ćwiczący który przedłuży swój pobyt w Klubie jest zobowiązany do wniesienia jednorazowej opłaty zgodnie z obowiązującym na dany dzień cennikiem.
 11. Karnet „Aktywny Senior” jest wydawany dla osoby która ukończyła 55 rok życia. Zniżki studenckie dotyczą osób uczących się lub studiujących posiadających ważną legitymację, które nie ukończyły 26 roku życia.
 12. Promocje w klubie nie łączą się.
 13. Osobę chcącą uczestniczyć w zajęciach grupowych obowiązuje regulamin zapisów dostępny w recepcji klubu i na stronie internetowej
 14. Olimpus Fitness Club zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć grupowych, zmian instruktorów prowadzących zajęcia i zmian w cennikach. Wszystkie informacje o zmianach będą udostępniane w recepcji, na stronie internetowej klubu.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do chwilowego zamknięcia klubu bądź jego części w związku ze sprzątaniem, konserwacją, naprawami sprzętu i urządzeń.
 16. Klient klubu zobowiązany są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z usług klubu. Za wulgarne lub nie właściwe zachowanie lub wyrażanie osoba może zostać usunięta z klubu
 17. Klient Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub członków personelu Klubu, w sposób zawiniony.
 18. Pracownik Olimpus Fitness Club ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.
 19. Osoby korzystające z usług Klubu obowiązuje odzież sportowa, czyste obuwie zmienne. Ze względów higienicznych obowiązuje posiadanie ręcznika.
 20. Wszystkie urządzenia i sprzęty na terenie klubu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności zabronione jest rzucanie sztangami, talerzami, hantlami i innym sprzętem. Po skończonych ćwiczeniach sprzęt należy odłożyć na miejsce. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.
 21. Za zawinione zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego, użycie go niezgodnie z instrukcją użytkowania, ćwiczący odpowiada w pełnej wartości powstałej szkody.
 22. Za zgubienie kluczyka do szatni klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 30 zł.
 23. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy klientów Klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami, w szczególności pozostawione w salach ćwiczeniowych, chyba że szkoda poniesiona przez członka Klubu wynika z niewątpliwej winy pracownika Klubu.
 24. Zabronione jest przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym członkom, lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla „bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia”.
 25. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i farmaceutyków, wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz innych środków odurzających;
 26. Klienci Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach ich danych osobowych.
 27. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta. W razie wykorzystania wizerunku Klienta, co będzie w jakikolwiek sposób naruszało prywatność Klienta i Klient zgłosi ten fakt wówczas klub zobowiązuje się do niezwłocznego wycofania zdjęcia, reklamy. Wszelkie materiały drukowane z wykorzystaniem zdjęć klubu maja zawsze charakter informacyjny i służą tylko i wyłącznie w celach informacyjnych o Klubie. Wykorzystywanie przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Klubu jest zabronione.